Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności – serwis www.e-zegarki.com

 1. Postanowienia ogólne

Wprowadzenie

 1. Krakowski Salon Jubilerski W. Strojny Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Księdza Dercza 3, 30-437 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000224588, NIP 6792830251, REGON 356902623 , jako podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną przywiązuje szczególną wagę do bezpieczeństwa gromadzonych danych osobowych swoich klientów oraz użytkowników.

 2. Niniejszy dokument powstał jako urealnienie zasady przejrzystości zdefiniowanej i wprowadzonej na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO. Jego celem jest zapewnienie dla osób, których dane są przetwarzane, w dowolnym czasie, w przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej informacji w zakresie m.in.: celów i podstaw prawnych przetwarzania, okresów przechowywania danych oraz przysługujących praw.

 3. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do sytuacji, w których Podmiot wskazany w pkt.1 jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe w związku z prowadzeniem serwisu/sklepu internetowego pod adresem www.e-zegarki.com.

Definicje

 1. Chcąc przybliżyć pojęcia, które pojawią się na łamach tego dokumentu, wyjaśniamy, iż :

  1. Dane osobowe – to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, do takich danych zaliczamy m.in.: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do dostawy, identyfikator internetowy, numer telefonu;

  2. Przetwarzanie – to każda czynność wykonywana na danych osobowych, niezależnie od tego, czy to w sposób zautomatyzowany, czy nie, za przetwarzanie uznajemy m.in.: zbieranie danych, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, usuwanie.

Administrator, Dane kontaktowe

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu zlokalizowanego pod adresem www.e-zegarki.com jest Krakowski Salon Jubilerski W. Strojny Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Księdza Dercza 3, 30-437 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000224588, NIP 6792830251, REGON 356902623 , zwany dalej Administratorem.

 2. Z Administratorem można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych listownie, na adres: Sławkowska 11, 31-014 Kraków oraz w ramach komunikacji elektronicznej na następujący adres mailowy: salon@zegarki.krakow.pl

Zasady

 1. Administrator przetwarza dane osobowe z uwzględnieniem następujących zasad:

  1. Dane przetwarzane są tyko wtedy, gdy istnieją przesłanki dające podstawę do przetwarzania,

  2. Dane zbierane są tylko w określonych, komunikowanych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób sprzeczny z tymi celami,

  3. Zakres zbieranych danych jest ograniczony do niezbędnego minimum pozwalającego na realizację założonego celu,

  4. Dane przechowywane są tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przepisy prawa tego wymagają lub występują inne podstawy uzasadniające ich dalsze przetwarzanie,

  5. Przetwarzane dane są uaktualniane,

  6. Stosowane są środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w tym, ochronę przed niedozwolonym i niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

  7. Dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy, a to: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, bankom i innym instytucjom kredytującym sprzedaż, operatorom płatności internetowych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, podatkowe, audytowe, operatorom pocztowym.

 2. Niezależnie od nin. Polityki prywatności, która jest dostępna na stronach internetowych Administratora, Administrator wypełnia obowiązek informacyjny – zgodnie z art. 13 RODO poprzez przekazanie osobom, których dane dotyczą stosownych informacji przed zebraniem od nich danych, np.: w momencie zapisywania się na newsletter/ składania zamówienia lub zakładania konta w sklepie internetowym.

 3. Niniejsza Polityka prywatności zawiera szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych poszczególnych kategorii osób: klientów posiadających konto w sklepie internetowym, klientów nie posiadających konta w sklepie internetowym, subskrybentów newslettera, osób kontaktujących się z Administratorem (telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem formularza kontaktowego) oraz osób, z którymi kontaktuje się Administrator oraz o przetwarzaniu danych gromadzonych za pośrednictwem plików cookies.

 1. Postanowienia szczególne

 

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza podane dane osobowe w celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci prowadzenia i korzystania z funkcjonalności konta w sklepie internetowym Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną;

 2. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktu w sklepie internetowym Administratora– podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży;

 3. przeprowadzenia procesu reklamacyjnego - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 556 i nast. k.c., podanie danych jest obowiązkowe dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji

 4. wysyłania na podany adres e-mail informacji handlowej (newslettera) o produktach i usługach oferowanych przez Administratora w sklepie internetowym – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, o ile na otrzymywanie takiej korespondencji zostanie wyrażona zgoda, zgoda jest dobrowolna i można ją w każdej chwili wycofać, przy czym, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

 5. wysyłania na podany adres e-mail lub/i nr telefonu informacji tekstowej - przypomnienia o sugerowanym terminie dokonania usługi serwisowej oferowanej przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, o ile na otrzymywanie takiej korespondencji zostanie wyrażona zgoda, zgoda jest dobrowolna i można ją w każdej chwili wycofać, przy czym, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

 6. wysyłania na podany adres do doręczeń informacji o ofercie sklepu internetowego Administratora (marketing bezpośredni własnych produktów i usług) - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO uzasadniony interes administratora polega na marketingu wskazanych w ofercie produktów Administratora;

 7. zapewnienia kontaktu z Administratorem, w tym za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Administratora lub w formie komunikacji e-mail lub telefonicznej – podstawą prawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, uzasadniony interes administratora polega na zapewnieniu komunikacji, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zapewnić ciągłość komunikacji;

 8. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi oraz zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, uzasadniony interes administratora polega na ochronie jego praw, w tym uzyskania należnego mu wynagrodzenia z tytułu realizowanych umów;

 9. wystawienia dokumentów księgowych, w tym faktur VAT - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku od towarów i usług, podanie danych jest obowiązkowe;

 10. prowadzenia analiz statystycznych/ badań, monitorowania aktywności użytkowników na stronie internetowej sklepu, zapewnienia bezpieczeństwa systemu – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, uzasadniony interes administratora polega na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do zmieniających się potrzeb użytkowników;

 11. przechowywania w celach archiwalnych oraz w zw. z koniecznością wykazania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, uzasadniony interes administratora polega wykazaniu spełnieniu obowiązków prawnych administratora;

 12. informowania za pośrednictwem profilu Administratora w mediach społecznościowych (Facebook) o podejmowanej przez niego aktywności w związku z prowadzoną działalnością rynkową, jak również promowania produktów, usług, czy wydarzeń związanych z Administratorem – wobec danych osobowych osób korzystających z profilu Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, uzasadniony interes administratora, który ma na celu promowanie własnej marki, jak również budowanie relacji z klientami, dzięki możliwościom wynikającym z porozumiewania się przy wykorzystaniu wyżej wskazanych mediów społecznościowych.

 

 1. Źródła pozyskania danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, a dłużej o ile przepis prawa tego wymaga lub jest to zasadne ze względu na uzasadniony interes Administratora. W szczególności dane będą przetwarzane przez następujące okresy:

 

 1. pozostawania zarejestrowanym klientem sklepu internetowego, a później do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z tą umową;

 2. realizacji umowy sprzedaży towaru/ wykonania usługi, a później do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z tą umową ; lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ;

 3. dane podane w celu wysyłania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Administratora- do momentu wycofania zgody;

 4. dane przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego – przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przez okres realizacji umów sprzedaży lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło pierwsze;

 5. w przypadku kontaktu z Administratorem w celu prowadzenia komunikacji/korespondencji zw. z działalnością Administratora, przez okres najdalej 3 lat od ostatniego kontaktu wykonanego w kontynuacji korespondencji;

 6. przez okres niezbędny do udokumentowania przez Administratora przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających.

 

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Administrator będzie przekazywał dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym dostawcom usług IT, usług księgowych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Administratora oraz osoby upoważnione przez Administratora, które przeszły odpowiednie przeszkolenie z zakresu zasad ochrony danych osobowych. Dane osobowe będą w określonych przypadkach przekazywane firmom windykacyjnym, kancelariom prawnym, bankom, operatorom obsługującym płatności bankowe, operatorom pocztowym.

 1. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

 1. Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

Administrator zapewnia każdemu, kogo dane są przetwarzane prawo skorzystania z przewidzianych na gruncie RODO uprawnień. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 1. prawo do informacji w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe;

 2. prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;

 3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

 4. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług lub dane przetwarzane są na podstawie zgody oraz do przetwarzania dochodzi w sposób zautomatyzowany – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora, danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; można przesłać te dane innemu Administratorowi danych;

 5. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu wysyłania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Administratora, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzanymi danymi, a także w celu skorzystania z praw opisanych w lit. a) – d) zachęcamy do kontaktu z Administratorem – dane kontaktowe wskazane w pkt I (część ogólna) ppkt 6 powyżej.

Informacja zwrotna w przedmiocie zgłoszonego problemu lub żądania zostanie przekazana przez Administratora niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania. W tym terminie albo zostanie udzielona wyczerpująca odpowiedź albo w wyjątkowych wypadkach informacja o wydłużeniu terminu i przyczynach takiego stanu rzeczy.

 

 1. Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji

Administrator nie będzie wykorzystywał podanych danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO .

 

 1. Informacje o korzystaniu z Plików cookies

 1. Podczas korzystania z usług serwisu na urządzeniu końcowym użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe (ang. cookies).

 2. Pliki cookies zawierają unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika oraz adres domeny z której pochodzą.

 3. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika.
  W szczególności za pośrednictwem plików cookies nie jest możliwe przeniesienie do urządzeń użytkownika wirusów lub innego złośliwego oprogramowania.

 4. Za pośrednictwem plików cookies nie są pobierane jakiekolwiek dane osobowe użytkownika ani dane poufne zgromadzone na jego urządzeniach.

 5. W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe użytkowników Strony Internetowej. pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkownika.

 6. Serwis korzysta z następujących rodzajów plików cookies:

  1. stałe – przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika;

  2. sesyjne – przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wyłączenia strony internetowej sklepu internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

  3. własne - zamieszczane przez Administratora;

  4. zewnętrzne - umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Administratora, w tym cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań użytkowników Strony Internetowej, w celach statystycznych.

 7. Administrator wykorzystuje pliki cookies własne w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez użytkownika, jak również w celach statystycznych. Pliki cookies pozwalają Administratorowi na dostosowanie Sklepu internetowego do potrzeb użytkowników.

 8. Administrator wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com oraz zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics.

 9. Pliki cookies są wykorzystywane na stronie internetowej za zgodą użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika do przeglądania zawartości strony internetowej.

 10. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. W takim przypadku korzystanie ze strony internetowej może być utrudnione i wpłynąć na niektóre funkcjonalności.

 

 1. Postanowienia końcowe

 1. W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, zastrzeżeń związanych z treścią nin. Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, pozostajemy do Państwa dyspozycji i prosimy o przesłanie maila w tym przedmiocie na adres: salon@zegarki.krakow.pl  lub o kontakt listowny na adres wskazany w pkt I ppkt 6.

 2. Polityka prywatności będzie poddawana procesowi stałego przeglądu i ew. zmian w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne w związku z nowymi przepisami prawa, nowymi wytycznymi organów odpowiedzialnych za nadzór nad ochroną danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych danych osobowych.

 3. Ostatnia wersja niniejszego dokumentu pochodzi z dnia 22.08.2018 r.

 

Administratorem podanych danych osobowych jest Krakowski Salon Jubilerski W. Strojny Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Księdza Dercza 3, 30-437 Kraków. Dowiedz się więcej na temat ochrony prywatności.

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper Premium