Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może być złożone na formularzu, który stanowi Załącznik 1 do Regulaminu.

 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, licząc od dnia objęcia w posiadanie przedmiotu umowy przez kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

  1. wiadomością e-mail, na adres: salon@zegarki.krakow.pl,

  2. w formie pisemnej, na adres: Sławkowska 11, 31-014 Kraków.

 3. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

  1. dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia Produktu innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

  2. bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu (kosztów opakowania i zabezpieczenia Produktu),

  3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest zwrócić wydany mu produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt należy odesłać na adres: Salon Zegarmistrzowski Strojny,
  Ul Sławkowska 11, 31-069 Kraków .

 6. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w przypadkach określonych art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności Produkt stanowi rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech lub sposobu funkcjonowania.

 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by Produkt dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

 9. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Produktów.

Reklamacje i gwarancje

 1. Sprzedający dostarcza Produkty wolne od wad.

 2. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556
  i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia za wady).

 3. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 4. W przypadku stwierdzenia, że Produkt ma wadę Konsument może, w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie

  2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady.

 5. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres Salon Zegarmistrzowski Strojny,
  ul Sławkowska 11, 31-069 Kraków. Dodatkowo powinien przekazać Sprzedawcy następujące informacje:

  1. imię i nazwisko Konsumenta,

  2. adres korespondencyjny,

  3. adres e-mail,

  4. numer telefonu,

  5. datę i okoliczności wystąpienia wady oraz

  6. opis żądania.

  Przekazanie w/w informacji może odbyć się za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy lub listownie na w/w adres korespondencyjny.

 6. Sprzedający zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia Konsumenta w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedający uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

 7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

 8. Konsument posiada możliwoś

 9. skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dochodzenia roszczeń poprzez złożenie wniosku m.in. do:

  1. Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między stronami (postępowanie dobrowolne, bezpłatne z wyjątkiem kosztów ewentualnych rzeczoznawców);

  2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej o rozstrzygnięcie sporu (postępowanie dobrowolne, bezpłatne z wyjątkiem kosztów ewentualnych rzeczoznawców);

  3. Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów o wystąpienie do Sprzedawcy w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów lub o wystąpienie do Sprzedawcy w sprawie polubownego załatwienia sporu;

  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 10. Konsument może również skorzystać z platformy ODR jako metody pozasądowego rozwiązania sporów w związku z zawartą umową sprzedaży Produktów. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Sprzedającego: salon@zegarki.krakow.pl.

 11. Na poszczególne Produkty udzielana jest gwarancja. Informacje na temat gwarancji znajdują się przy opisie Produktu.

 12. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

Administratorem podanych danych osobowych jest Krakowski Salon Jubilerski W. Strojny Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Księdza Dercza 3, 30-437 Kraków. Dowiedz się więcej na temat ochrony prywatności.

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper Premium