Regulamin

 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.E-ZEGARKI.COM

I.Wstęp

Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, w tym m.in. zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży oraz prawa i obowiązki Klienta i Sprzedającego.

II.Definicje

1) Użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, określenia mają następujące znaczenie:

   1. Dni robocze – dni inne niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy,

   2. Hasło – unikalny ciąg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient wskazuje w systemie Serwisu dla celów potwierdzenia swojej tożsamości; Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy.

   3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którą ustawa wyposaża w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedającym, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, umowę sprzedaży Produktów,

   4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną zawierającą Umowę bez bezpośredniego związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową,

   5. Konto Klienta – oznacza indywidualny panel administracyjny Klienta utworzony w Serwisie zawierające dane (imię, nazwisko, adres i adres e-mail) Klienta.

   6. Koszty dostarczenia Produktu – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Produktu Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.

   7. Koszyk – element Sklepu Internetowego, przy pomocy którego Klient formułuje treść składanego zamówienia,

   8. Cena – całkowita kwota, jaką Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu za nabycie i dostarczenie Produktów,

   9. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu przez Sprzedawcę do usługobiorców informacji handlowych na temat własnych Produktów i usług;

   10. Towar – rzecz ruchoma oferowane do sprzedaży w określonej ilości;

   11. Regulamin – niniejszy regulamin,

   12. Rejestracja – proces polegający na utworzeniu Konta Klienta w Serwisie;

   13. Salon – tradycyjny sklep Sprzedającego mieszczący się pod adresem: ul. Sławkowska 11 w Krakowie, w którym można dokonać zakupu Produktów, w tym również Produktów zarezerwowanych uprzednio w oznaczonym Salonie za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego.

   14. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem: www.e-zegarki.com prowadzony przez Sprzedającego.

   15. Sklep Internetowy – sklep funkcjonujący w ramach Serwisu pod adresem internetowym www.e-zegarki.com, prowadzony przez Sprzedającego, umożliwiający zawieranie Umów przez sieć Internet,

   16. Sprzedający – spółka Krakowski Salon Jubilerski W. Strojny Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie ul. ks Dercza 3, 30-437 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000224588, NIP 6792830251, REGON 356902623;

 1. Realizacja zamówienia – ciąg czynności podejmowanych przez Sprzedającego w wykonaniu Umowy, kończący się przekazaniem Produktów podmiotowi mającemu dostarczyć je Klientowi,

 2. Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta między Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

2) Pozostałe definicje zawarte zostały w art. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

III.Rejestracja

 1. W celu Rejestracji w Serwisie wymagane jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w odpowiedniej zakładce strony internetowej Serwisu.

 2. Rejestracja rozpoczyna się od ustalenia przez Klienta Hasła do Konta Klienta, a kończy momentem weryfikacji przez Serwis podanego przez Klienta adresu e-mail przy pomocy odpowiedniego powiadomienia.

 3. Do dokonania Rejestracji Klient zobowiązany  jest podać następujące dane:

 1. Adres e-mail

 2. Hasło

 3. Imię

 4. Nazwisko

 5. Adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto)

 1. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Klient nie będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zobowiązany jest podać dodatkowo, o ile chce, aby wystawiona była faktura:

 1. Nazwę firmy

 2. NIP

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta w uzasadnionych przypadkach, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

 2. Klient może dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez Rejestracji, jednak w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych.

 3. Po dokonaniu prawidłowej Rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces Rejestracji Klienta, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz stanowi moment zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

 4. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

IV.Wymagania techniczne

 

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Klient musi dysponować sprzętem spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne:

 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,  

 2. aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub IE (w wersji 9 lub wyższej);

 3. aktywne konto e-mail

 1. Strona internetowa www.e-zegarki.com wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zalecane jest wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.

 2. Przed dokonaniem Rejestracji lub złożeniem zamówienia bez Rejestracji Klient powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu. Brak zapoznania się z treścią Regulaminu uniemożliwia Rejestrację oraz złożenie zamówienia.

V.Składanie zamówienia

 1. Informacje o produktach prezentowane w Serwisie stanowią zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 2. Rejestracja i założenia konta nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez uprzedniej Rejestracji po wypełnieniu odpowiedniego formularza zamówienia.

 3. Zamówienia w Sklepie Internetowym mogą być składane 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.e-zegarki.com, natomiast ich realizacja odbywa się wyłącznie w Dni robocze.

 4. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Polski. Istnieje możliwość sprzedaży Produktów poza granicę kraju, jednak wówczas koszt przesyłki jest kalkulowany indywidualnie dla każdego zamówienia po uzgodnieniu ceny przesyłki z Klientem przez uprzedni kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

 5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka interesujący go Produkt, który zamierza kupić, przy czym dodanie produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.

 1. Zakładka Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami poprzez  ich przeglądanie, dodawanie lub usuwanie z Koszyka oraz przeliczanie Należności.

 2. W celu złożenia zamówienia należy dodać do Koszyka wybrane przez siebie Produkty, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „Zamawiam i płacę” oraz postępować zgodnie z dalszymi wskazówkami Sprzedającego.

 3. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta lub w przypadku nie dokonania Rejestracji, podając w formularzu zamówienia dane niezbędne do Realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

 4. Umowa zostanie zawarta z chwilą wysłania do Klienta na podany przez niego podczas składania zamówienia adres e-mail wiadomości zwrotnej Sprzedającego potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.

 5. Wraz z wiadomością określoną w ust. 9 powyżej Klient otrzyma też informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 6. Zamówiony Produkt dostarczony zostanie na adres Klienta wskazany podczas Rejestracji lub w formularzu zamówienia. Klient może również wybrać inny adres dostawy Produktu lub odebrać zamówiony Produkt w Salonie.

 7. W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.VI.Zmiana Umowy

 

 1. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedającego wiadomości e-mail, potwierdzającej fakt wysłania zamówionych Produktów.

 2. Nie jest możliwe dokonanie zmiany, a w szczególności anulowanie zamówienia Produktu, który został już wysłany do Klienta. Powyższy zapis nie dotyczy sytuacji odbioru Produktu w sklepie Sprzedającego. W takim przypadku Klient może zrezygnować z zakupu aż do chwili odbioru Produktu.

 

VII.Produkty

 

 1. Wszystkie Produkty są fabrycznie nowe, nieużywane, poza produktami sprzedawanymi na zasadzie komisowej.

 2. Przed dokonaniem zakupu można zapoznać się z każdym Produktem. Służy do tego opis umieszczony w zakładce Produktu. Jeżeli opis okazałby się niewystarczający, dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej salon@zegarki.krakow.pl oraz pod numerem telefonu 12 4269640.

 3. Zdjęcia Produktów mają charakter poglądowy. Przedstawione na nich Produkty mogą nieznacznie różnić się od Produktów oferowanych w sprzedaży.

 4. Sprzedający dokłada najwyższej staranności, aby możliwym było wysyłanie wszystkich Produktów w terminie Realizacji zamówienia.

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany katalogu Produktów.

 

VIII.Ceny

 

 1. Wszystkie ceny Produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów przesyłki.

 2. Ceny znajdujące się obok prezentowanych Produktów w chwili złożenia zamówienia są wiążące i ostateczne.

 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen prezentowanych Produktów, a także organizowania akcji promocyjnych i ich odwoływania.

 4. Zapłata ceny za zamówione Produkty może nastąpić w następujący sposób:

 1. płatność w postaci przekazu pocztowego, przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego, płatność kartą kredytową(Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), w terminie 3 dni od złożenia zamówienia

 2. płatność przy odbiorze – gotówką u kuriera (opcja za pobraniem)

 3. płatność przy odbiorze – przy odbiorze osobistym w wybranym Salonie

      d. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 1. Klient dokonuje zakupu Produktu wraz z usługą dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 3. Kupujący ma możliwość dokonania wyboru sposobu zapłaty za zamówiony Produkt w Sklepie

 4. W przypadku wyboru formy płatności opisanej w podpunkcie „a” punktu 4 brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 3 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia.

 5. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

 1. Klient jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji ze Sklepem, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

 

IX.Realizacja zamówienia

 

 1. Realizacja zamówienia złożonego w Dni robocze po godzinie 12.00, oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.

 2. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.

 3. W przypadku Umowy zawartej w Salonie, po wcześniejszej Rezerwacji produktu z wykorzystaniem Sklepu internetowego, dniem zawarcia i dniem wykonania Umowy jest dzień odbioru przez Kupującego Produktu w Salonie.

 4. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT.

 6. Zamówiony Produkt dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

 7. W przypadku nie zastania Kupującego, zostawione zostaje awizo. W niektórych przypadkach, po nieudanej próbie doręczenia paczki przekazywane są do najbliższego dla Kupującego, punktu odbioru przesyłek firmy kurierskiej.

 8. Przewidywany termin dostawy przesyłki krajowej do Kupującego wynosi 2 Dni robocze licząc od dnia ich nadania. Przesyłki zagraniczne dostarczane za pomocą firmy kurierskiej, winny dotrzeć w ciągu 7 Dni roboczych od daty nadania.

 9. Jeżeli Sprzedający nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że Produkt nie jest aktualnie dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 Dni roboczych od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o realizacji złożonego przez niego zamówienia.

 10. Sprzedający zaleca, aby Konsument, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w wypadku stwierdzenia wad,
  w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę, spisał odpowiedni protokół. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym terminie ze Sprzedającym telefonicznie pod numerem: 12 4269640 bądź na adres e-mail: salon@zegarki.krakow.pl

 11. Klient który nie jest Konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (np. kurier, listonosz). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie pod numerem: 12 4269640 bądź na adres e-mail: salon@zegarki.krakow.pl.

   

X.Prawo odstąpienia

 

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może być złożone na formularzu, który stanowi Załącznik 1 do Regulaminu.

 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, licząc od dnia objęcia w posiadanie przedmiotu umowy przez kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

  1. wiadomością e-mail, na adres: salon@zegarki.krakow.pl,

  2. w formie pisemnej, na adres: Sławkowska 11, 31-014 Kraków.

 1. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

 2. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

  1. dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia Produktu innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

  2. bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu (kosztów opakowania i zabezpieczenia Produktu),

  3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest zwrócić wydany mu produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt należy odesłać na adres: Salon Zegarmistrzowski Strojny,
  ul. Sławkowska 11, 31-014 Kraków .

 2. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w przypadkach określonych art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności Produkt stanowi rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech lub sposobu funkcjonowania.

 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by Produkt dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

 5. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Koszty zwrotu towaru pokrywa Konsument. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Produktów.

XI.Reklamacje i gwarancje

 1. Sprzedający dostarcza Produkty wolne od wad.

 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

 3. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedający może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 4. W razie braku zgodności towaru z umową Kupującemu przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5A Ustawy o prawach konsumenta. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny .

 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w art. 43b ust. 2 lub 3 art. Ustawy o prawach konsumenta jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru. Do towarów z elementami cyfrowymi postanowienia te stosuje się odpowiednio.

 6. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 43c i kolejnych Ustawy o prawach konsumenta i kolejnych za wady fizyczne lub prawne (rękojmia za wady).

 7. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 1. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył.

 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres Salon Zegarmistrzowski Strojny, Ul Sławkowska 11, 31-014 Kraków. Dodatkowo powinien przekazać Sprzedawcy następujące informacje:

   1. imię i nazwisko Konsumenta,

   2. adres korespondencyjny,

   3. adres e-mail,

   4. numer telefonu,

   5. datę i okoliczności wystąpienia wady oraz

   6. opis żądania.

Przekazanie w/w informacji może odbyć się za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy lub listownie na w/w adres korespondencyjny.

 1. Sprzedający zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia Konsumenta w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedający uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

 2. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

 3. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dochodzenia roszczeń poprzez złożenie wniosku m.in. do:

  a) Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między stronami (postępowanie dobrowolne, bezpłatne z wyjątkiem kosztów ewentualnych rzeczoznawców);

  b) stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej o rozstrzygnięcie sporu (postępowanie dobrowolne, bezpłatne z wyjątkiem kosztów ewentualnych rzeczoznawców);

  c) Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów o wystąpienie do Sprzedawcy w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów lub o wystąpienie do Sprzedawcy w sprawie polubownego załatwienia sporu;

 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR jako metody pozasądowego rozwiązania sporów w związku z zawartą umową sprzedaży Produktów. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Sprzedającego: salon@zegarki.krakow.pl.

 6. Na poszczególne Produkty udzielana jest gwarancja. Informacje na temat gwarancji znajdują się przy opisie Produktu.

 7. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.XII.Newsletter i formularz kontaktowy

 

 1. Każda osoba korzystająca z Serwisu może wyrazić zgodę, poprzez podanie swojego adresu
  e-mail na formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie Serwisu na otrzymywanie informacji handlowych o produktach i usługach Sprzedawcy (Newsletter).

 2. Powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana poprzez kliknięcie przez w link dezaktywacyjny znajdujący się w stopce każdego przesłanego Newslettera. Sprzedający każdorazowo przekaże informacje o zakończeniu procesu subskrypcji Newslettera.

 3. Sprzedający udostępnia użytkownikom korzystającym z Serwisu formularz kontaktowy za pośrednictwem którego mogą się z nim kontaktować.XIII.Dane osobowe i Pliki Cookies

 

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest Sprzedawca.

 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 3. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.

 4. Informacje na temat danych osobowych przekazywane są również każdorazowo przy zbieraniu danych osobowych za pośrednictwem Serwisu.XIV.Postanowienia końcowe

 

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Klientów o zakresie przewidywanych zmian, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego dotychczasowymi postanowieniami. Jeżeli Klient nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.

 3. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 6. Klienci mogą kontaktować się ze Sprzedającym m.in. w sprawach uwag oraz reklamacji dotyczących funkcjonowania Serwisu w następujący sposób:

 1. telefonicznie: 12 4269640

 2. za pośrednictwem e-mail: salon@zegarki.krakow.pl

 3. poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego wskazanego pod adresem: www.e-zegarki.com

 4. pisemnie na adres: Salon Zegarmistrzowski Strojny, Ul Sławkowska 11, 31-014 Kraków

 1. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego www.e-zegarki.com

 2. Nazwa Sklepu internetowego www.e-zegarki.com oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

 3. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2023 roku.

 

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowyOŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–Adres konsumenta(-ów)

–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 2 – Polityka prywatności 

 

Poniższy regulamin obowiązywał do 31.12.2022 roku

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.E-ZEGARKI.COM

I.Wstęp

Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, w tym m.in. zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży oraz prawa i obowiązki Klienta i Sprzedającego.

 

II.Definicje

 1. Użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, określenia mają następujące znaczenie:

   1. Dni robocze – dni inne niż sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy,

   2. Hasło – unikalny ciąg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient wskazuje w systemie Serwisu dla celów potwierdzenia swojej tożsamości; Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy.

   3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którą ustawa wyposaża w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedającym, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, umowę sprzedaży Produktów,

   4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną zawierającą Umowę bez bezpośredniego związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową,

   5. Konto Klienta – oznacza indywidualny panel administracyjny Klienta utworzony w Serwisie zawierające dane (imię, nazwisko, adres i adres e-mail) Klienta.

   6. Koszty dostarczenia Produktu – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Produktu Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.

   7. Koszyk – element Sklepu Internetowego, przy pomocy którego Klient formułuje treść składanego zamówienia,

   8. Należność – całkowita kwota, jaką Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu za nabycie i dostarczenie Produktów,

   9. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu przez Sprzedawcę do usługobiorców informacji handlowych na temat własnych Produktów i usług;

   10. Produkty – rzeczy, do nabycia których Sprzedający zaprasza Klienta, w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego,

   11. Regulamin – niniejszy regulamin,

   12. Rejestracja – proces polegający na utworzeniu Konta Klienta w Serwisie;

   13. Salon – tradycyjny sklep Sprzedającego mieszczący się pod adresem: ul. Sławkowska 11 w Krakowie, w którym można dokonać zakupu Produktów, w tym również Produktów zarezerwowanych uprzednio w oznaczonym Salonie za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego.

   14. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem: www.e-zegarki.com prowadzony przez Sprzedającego.

   15. Sklep Internetowy – sklep funkcjonujący w ramach Serwisu pod adresem internetowym www.e-zegarki.com, prowadzony przez Sprzedającego, umożliwiający zawieranie Umów przez sieć Internet,

   16. Sprzedający – spółka Krakowski Salon Jubilerski W. Strojny Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie ul. ks Dercza 3, 30-437 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000224588, NIP 6792830251, REGON 356902623;

 1. Realizacja zamówienia – ciąg czynności podejmowanych przez Sprzedającego w wykonaniu Umowy, kończący się przekazaniem Produktów podmiotowi mającemu dostarczyć je Klientowi,

 2. Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta między Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego,III.Rejestracja

 1. W celu Rejestracji w Serwisie wymagane jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w odpowiedniej zakładce strony internetowej Serwisu.

 2. Rejestracja rozpoczyna się od ustalenia przez Klienta Hasła do Konta Klienta, a kończy momentem weryfikacji przez Serwis podanego przez Klienta adresu e-mail przy pomocy odpowiedniego powiadomienia.

 3. Do dokonania Rejestracji Klient zobowiązany  jest podać następujące dane:

 1. Adres e-mail

 2. Hasło

 3. Imię

 4. Nazwisko

 5. Adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto)

 1. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Klient nie będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zobowiązany jest podać dodatkowo, o ile chce, aby wystawiona była faktura:

 1. Nazwę firmy

 2. NIP

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta w uzasadnionych przypadkach, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

 2. Klient może dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez Rejestracji, jednak w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych.

 3. Po dokonaniu prawidłowej Rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces Rejestracji Klienta, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz stanowi moment zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

 4. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

IV.Wymagania techniczne

 

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Klient musi dysponować sprzętem spełniającym co najmniej następujące wymagania techniczne:

 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,  

 2. aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub IE (w wersji 9 lub wyższej);

 3. aktywne konto e-mail

 1. Strona internetowa www.e-zegarki.com wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zalecane jest wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.

 2. Przed dokonaniem Rejestracji lub złożeniem zamówienia bez Rejestracji Klient powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu. Brak zapoznania się z treścią Regulaminu uniemożliwia Rejestrację oraz złożenie zamówienia.

V.Składanie zamówienia

 1. Informacje o produktach prezentowane w Serwisie stanowią zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 2. Rejestracja i założenia konta nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez uprzedniej Rejestracji po wypełnieniu odpowiedniego formularza zamówienia.

 3. Zamówienia w Sklepie Internetowym mogą być składane 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.e-zegarki.com, natomiast ich realizacja odbywa się wyłącznie w Dni robocze.

 4. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Polski. Istnieje możliwość sprzedaży Produktów poza granicę kraju, jednak wówczas koszt przesyłki jest kalkulowany indywidualnie dla każdego zamówienia po uzgodnieniu ceny przesyłki z Klientem przez uprzedni kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

 5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka interesujący go Produkt, który zamierza kupić, przy czym dodanie produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.

 1. Zakładka Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami poprzez  ich przeglądanie, dodawanie lub usuwanie z Koszyka oraz przeliczanie Należności.

 2. W celu złożenia zamówienia należy dodać do Koszyka wybrane przez siebie Produkty, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „Zamawiam i płacę” oraz postępować zgodnie z dalszymi wskazówkami Sprzedającego.

 3. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta lub w przypadku nie dokonania Rejestracji, podając w formularzu zamówienia dane niezbędne do Realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

 1. Umowa zostanie zawarta z chwilą wysłania do Klienta na podany przez niego podczas składania zamówienia adres e-mail wiadomości zwrotnej Sprzedającego potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.

 2. Wraz z wiadomością określoną w ust. 9 powyżej Klient otrzyma też informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 3. Zamówiony Produkt dostarczony zostanie na adres Klienta wskazany podczas Rejestracji lub w formularzu zamówienia. Klient może również wybrać inny adres dostawy Produktu lub odebrać zamówiony Produkt w Salonie.

 4. W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

VI.Zmiana Umowy

 

 1. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedającego wiadomości e-mail, potwierdzającej fakt wysłania zamówionych Produktów.

 2. Nie jest możliwe dokonanie zmiany, a w szczególności anulowanie zamówienia Produktu, który został już wysłany do Klienta. Powyższy zapis nie dotyczy sytuacji odbioru Produktu w sklepie Sprzedającego. W takim przypadku Klient może zrezygnować z zakupu aż do chwili odbioru Produktu.

VII.Produkty

 

 1. Wszystkie Produkty są fabrycznie nowe, nieużywane.

 2. Przed dokonaniem zakupu można zapoznać się z każdym Produktem. Służy do tego opis umieszczony w zakładce Produktu. Jeżeli opis okazałby się niewystarczający, dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej salon@zegarki.krakow.pl oraz pod numerem telefonu 12 4269640.

 3. Zdjęcia Produktów mają charakter poglądowy. Przedstawione na nich Produkty mogą nieznacznie różnić się od Produktów oferowanych w sprzedaży.

 4. Sprzedający dokłada najwyższej staranności, aby możliwym było wysyłanie wszystkich Produktów w terminie Realizacji zamówienia.

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany katalogu Produktów.

VIII.Ceny

 

 1. Wszystkie ceny Produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów przesyłki.

 2. Ceny znajdujące się obok prezentowanych Produktów w chwili złożenia zamówienia są wiążące i ostateczne.

 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen prezentowanych Produktów, a także organizowania akcji promocyjnych i ich odwoływania.

 4. Zapłata ceny za zamówione Produkty może nastąpić w następujący sposób:

 1. płatność w postaci przekazu pocztowego, przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego, płatność kartą kredytową(Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), w terminie 3 dni od złożenia zamówienia

 2. płatność przy odbiorze – gotówką u kuriera (opcja za pobraniem)

 3. płatność przy odbiorze – przy odbiorze osobistym w wybranym Salonie

      d. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 1. Klient dokonuje zakupu Produktu wraz z usługą dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 3. Kupujący ma możliwość dokonania wyboru sposobu zapłaty za zamówiony Produkt w Sklepie

 4. W przypadku wyboru formy płatności opisanej w podpunkcie „a” punktu 4 brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 3 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia.

 5. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

IX.Realizacja zamówienia

 

 1. Realizacja zamówienia złożonego w Dni robocze po godzinie 12.00, oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.

 2. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.

 3. W przypadku Umowy zawartej w Salonie, po wcześniejszej Rezerwacji produktu z wykorzystaniem Sklepu internetowego, dniem zawarcia i dniem wykonania Umowy jest dzień odbioru przez Kupującego Produktu w Salonie.

 4. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT.

 6. Zamówiony Produkt dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

 7. W przypadku nie zastania Kupującego, zostawione zostaje awizo. W niektórych przypadkach, po nieudanej próbie doręczenia paczki przekazywane są do najbliższego dla Kupującego, punktu odbioru przesyłek firmy kurierskiej.

 8. Przewidywany termin dostawy przesyłki krajowej do Kupującego wynosi 2 Dni robocze licząc od dnia ich nadania. Przesyłki zagraniczne dostarczane za pomocą firmy kurierskiej, winny dotrzeć w ciągu 7 Dni roboczych od daty nadania.

 9. Jeżeli Sprzedający nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że Produkt nie jest aktualnie dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 Dni roboczych od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o realizacji złożonego przez niego zamówienia.

 10. Sprzedający zaleca, aby Konsument, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w wypadku stwierdzenia wad,
  w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę, spisał odpowiedni protokół. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym terminie ze Sprzedającym telefonicznie pod numerem: 12 4269640 bądź na adres e-mail: salon@zegarki.krakow.pl

 11. Klient który nie jest Konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (np. kurier, listonosz). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie pod numerem: 12 4269640 bądź na adres e-mail: salon@zegarki.krakow.pl.

X.Prawo odstąpienia

 

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może być złożone na formularzu, który stanowi Załącznik 1 do Regulaminu.

 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, licząc od dnia objęcia w posiadanie przedmiotu umowy przez kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

 1. wiadomością e-mail, na adres: salon@zegarki.krakow.pl,

 2. w formie pisemnej, na adres: Sławkowska 11, 31-014 Kraków.

 1. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

 2. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

 1. dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia Produktu innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

 2. bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu (kosztów opakowania i zabezpieczenia Produktu),

 3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest zwrócić wydany mu produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt należy odesłać na adres: Salon Zegarmistrzowski Strojny,
  ul. Sławkowska 11, 31-014 Kraków .

 2. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w przypadkach określonych art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności Produkt stanowi rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech lub sposobu funkcjonowania.

 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by Produkt dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

 5. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Koszty zwrotu towaru pokrywa Konsument. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Produktów.

XI.Reklamacje i gwarancje

 1. Sprzedający dostarcza Produkty wolne od wad.

 2. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556
  i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia za wady).

 3. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 1. W przypadku stwierdzenia, że Produkt ma wadę Konsument może, w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie

 2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady.

 1. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres Salon Zegarmistrzowski Strojny, Ul Sławkowska 11, 31-014 Kraków. Dodatkowo powinien przekazać Sprzedawcy następujące informacje:

   1. imię i nazwisko Konsumenta,

   2. adres korespondencyjny,

   3. adres e-mail,

   4. numer telefonu,

   5. datę i okoliczności wystąpienia wady oraz

   6. opis żądania.

Przekazanie w/w informacji może odbyć się za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy lub listownie na w/w adres korespondencyjny.

 1. Sprzedający zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia Konsumenta w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedający uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

 2. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

 3. Konsument posiada możliwoś

 4. skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dochodzenia roszczeń poprzez złożenie wniosku m.in. do: 1. Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między stronami (postępowanie dobrowolne, bezpłatne z wyjątkiem kosztów ewentualnych rzeczoznawców);

 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej o rozstrzygnięcie sporu (postępowanie dobrowolne, bezpłatne z wyjątkiem kosztów ewentualnych rzeczoznawców);

 3. Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów o wystąpienie do Sprzedawcy w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów lub o wystąpienie do Sprzedawcy w sprawie polubownego załatwienia sporu;

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 1. Konsument może również skorzystać z platformy ODR jako metody pozasądowego rozwiązania sporów w związku z zawartą umową sprzedaży Produktów. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Sprzedającego: salon@zegarki.krakow.pl.

 2. Na poszczególne Produkty udzielana jest gwarancja. Informacje na temat gwarancji znajdują się przy opisie Produktu.

 3. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

XII.Newsletter i formularz kontaktowy

 

 1. Każda osoba korzystająca z Serwisu może wyrazić zgodę, poprzez podanie swojego adresu
  e-mail na formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie Serwisu na otrzymywanie informacji handlowych o produktach i usługach Sprzedawcy (Newsletter).

 2. Powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana poprzez kliknięcie przez w link dezaktywacyjny znajdujący się w stopce każdego przesłanego Newslettera. Sprzedający każdorazowo przekaże informacje o zakończeniu procesu subskrypcji Newslettera.

 3. Sprzedający udostępnia użytkownikom korzystającym z Serwisu formularz kontaktowy za pośrednictwem którego mogą się z nim kontaktować.XIII.Dane osobowe i Pliki Cookies

 

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest Sprzedawca.

 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 3. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych oraz plików cookies znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.

 4. Informacje na temat danych osobowych przekazywane są również każdorazowo przy zbieraniu danych osobowych za pośrednictwem Serwisu.

XIV.Postanowienia końcowe

 

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Klientów o zakresie przewidywanych zmian, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego dotychczasowymi postanowieniami. Jeżeli Klient nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.

 3. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 6. Klienci mogą kontaktować się ze Sprzedającym m.in. w sprawach uwag oraz reklamacji dotyczących funkcjonowania Serwisu w następujący sposób:

 1. telefonicznie: 12 4269640

 2. za pośrednictwem e-mail: salon@zegarki.krakow.pl

 3. poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego wskazanego pod adresem: www.e-zegarki.com

 4. pisemnie na adres: Salon Zegarmistrzowski Strojny, Ul Sławkowska 11, 31-014 Kraków

 1. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego www.e-zegarki.com

 2. Nazwa Sklepu internetowego www.e-zegarki.com oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

 3. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2018 roku.

 

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowyOŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–Adres konsumenta(-ów)

–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 2 – Polityka prywatności

Administratorem podanych danych osobowych jest Krakowski Salon Jubilerski W. Strojny Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Księdza Dercza 3, 30-437 Kraków. Dowiedz się więcej na temat ochrony prywatności.

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper Premium